Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, Hydraulik-Serwis Sp. z o.o,  adres  rejestracji działalności: Łęgajny, ul. Lipowa 3, 11-010 Barczewo, NIP: 7393862511, REGON: 281533365 ; adres e-mail:glazerolsztyn@wp.pl
  Adres wykonywania działalności ;ul Żeromskiego 24A ,10-355 Olsztyn   
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
     
3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

-  zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja,
- cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
- wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody,
- mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej.
    
4.  Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
     
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania (dane adresowe);
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
- adres elektroniczny (e-mail);

6. Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

- numer telefonu;
- NIP (w przypadku wystawienia faktury);
- nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury)
     

7. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
     
8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
     
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
     
10. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.
     
11. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
     
12. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres glazerolsztyn@wp.pl
     
13. adres e-mail lub przy logowaniu osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

W dniu  25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ;Hydraulik-Serwis Sp. z o.o,  adres  rejestracji działalności: Łęgajny, ul. Lipowa 3, 11-010 Barczewo, NIP: 7393862511, REGON: 281533365 ; adres e-mail:glazerolsztyn@wp.pl
  Adres wykonywania działalności ;ul Żeromskiego 24A ,10-355 Olsztyn   

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

7) W zakresie określonym w pkt. 4) żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres ;glazerolsztyn@wp.pl  lub pisemnie na adres podany w pkt. 1).

 

Pragniemy zapewnić Panią/Pana, że dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl